پلتفرم های برگزاری وبینار

 • تعداد کاربران وبینار
 • 50 نفر
 • 100 نفر
 • 200 نفر
 • 300 نفر
 • 400 نفر
 • 500 نفر
 • 600 نفر
 • 700 نفر
 • 800 نفر
 • 900 نفر
 • 1000 نفر
 • کارینومیت اشتراکی ساعتی
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • ادوبی کانکت اشتراکی ساعتی
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • رایگان
 • ساعتی 96.000 تومان
 • ساعتی 150.000 تومان
 • ساعتی 180.000 تومان
 • ساعتی 210.000 تومان
 • ساعتی 270.000 تومان
 • ساعتی 330.000 تومان
 • ساعتی 390.000 تومان